สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ วงเงินสูง ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ


สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ วงเงินสูง ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ


*ดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี 1.99% ต่อปี*
*พิเศษ สมัครวันนี้ ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน*
*วงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท
*รับวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
*ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 30 ปี
*กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน โดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
*เอกสารครบ รู้ผลอนุมัติทันที ภายใน 3 วัน

เงื่อนไข

-วงเงินคงเหลือต้องมากกว่า 500,000 บาท
-บ้านต้องผ่อนกับสถาบันการเงินเท่านั้น
-มีประวิติผ่อนชำระกับสถาบันการเงินเดิมไม่ต่ำกว่า 12 เดือน

ประเภทหลักประกันที่ให้บริการสินเชื่อ

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัย คอนโดมิเนียม

ประเภทหลักประกันที่ไม่ให้บริการสินเชื่อ

 • บ้านไม้
 • บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
 • ที่ดินว่างเปล่า
 • หลักประกันที่ยังสร้างไม่เสร็จ
 • หลักประกันไม่ได้ใช้เพื่ออยู่อาศัย (ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชย์)
 • หลักประกันมีสภาพเก่า ทรุดโทรมตามรายงานประเมิน หรือหลักประกันที่มีอายุปัจจุบัน 30 ปีขึ้นไป ยกเว้นหลักประกันสภาพดีตามรายงานประเมิน
 • หลักประกันที่มีการต่อเติมผิดแบบ ไม่มีใบอนุญาตต่อเติม ยกเว้นหลักประกันที่มีการต่อเติมที่ไม่กระทบโครงสร้างหลัก
 • หลักประกันที่ผู้กู้กับผู้ขายมีความสัมพันธ์สายเลือดเดียวกัน(พ่อ/แม่/พี่/น้อง)
 • หลักประกันในโครงการที่ผู้กู้มีหุ้นส่วนในบริษัท
 • หลักประกันซึงเป็นที่ตาบอด
 • หลักประกันที่ไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของสิ่งปลูกสร้าง
 • หลักประกันที่เป็นการซื้อทรัพย์ NPA

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์

วงเงินกู้และระยะเวลาอนุมัติ

วงเงินกู้

กรณีรีไฟแนนซ์บ้านใหม่ และคอนโดมีเนียม
วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
กรณีทำประกันคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) กำหนดให้ทุนประกันภัย 100% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี
ผ่อนชำระค่างวดกับสถาบันการเงินเดิม มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 30 ปี
วงเงินกู้ และระยะเวลาอนุมัติ
วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท หลังจากที่ธนาคารได้รับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติเบื้องต้นภายใน 3 วัน ในช่วงวันและเวลาทำการ
*หมายเหตุ 
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ฟรีค่าจดจำนอง 1% สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
ฟรีค่าประเมินหลักประกัน
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ
สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
อายุงานปัจจุบันรวมอายุงานเดิมไม่ต่ำกว่า 1 ปี
รายได้หลักต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน และรายได้รวมทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน (ต่อผู้กู้ 1 คน)
ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา
ไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เจ้าของธุรกิจ
สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
ประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา
ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ
จดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนพาณิชย์
ไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

เอกสารแสดงตัว
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / Passport (2 ชุด)
ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ
สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน)
Bank Statement บัญชีเงินเดือน (6 เดือนล่าสุด)
เอกสารสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ / เจ้าของธุรกิจ
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
Bank Statement บัญชีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ (6 เดือนล่าสุด)
Bank Statement บัญชีหมุนเวียนส่วนของผู้กู้ (6 เดือนล่าสุด)
แผนที่สถานที่ประกอบธุรกิจ
เอกสารแสดงหลักประกัน
สำเนาโฉนดหลักประกัน / สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สำเนาใบจอง
แผนที่ที่ตั้งหลักประกัน
สัญญาเงินกู้
สัญญาจำนอง